Data publikacji: 10 maja 2020 r.

Wstęp

Sprzedaż produktów menniczych za pośrednictwem strony mennicasudecka.pl realizuje Mennica Sudecka Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mennica Sudecka Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie (58-260), ul. Wolności 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000591452, posiadająca numer NIP: 8822122986, REGON: 363224698, kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony.

Kontakt z działem obsługi klientów możliwy jest pod adresem e-mail: mennica@mennicsudecka.pl lub pod numerem telefonów: 727 771 100 (PL); +48 727 771 200 (EN)

§ 1. Definicje

 1. Sprzedający – Mennica Sudecka sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie (58-260), ul. Wolności 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000591452, posiadająca numer NIP: 8822122986, REGON: 363224698, kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony, e-mail: mennica@mennicasudecka.pl, telefony: +48 727 771 100, +48 727 771 200;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 4. Zamówienie — oświadczenie woli zakupu Towaru oraz zlecenia Dostawy Towaru uzewnętrznione przez Kupującego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego Dostawy oraz formę płatności ceny za Towar;
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży — zbiór ogólnych warunków stanowiących treść niniejszej Umowy Sprzedaży;
 6. Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży zawierana na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zawierana jest wyłącznie w języku polskim, i w takim języku powinna być interpretowana;
 7. Towar — rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego — medale, monety, numizmaty, sztabki i akcesoria numizmatyczne,
 8. Sklep — sklep internetowy działający pod adresem https://mennicasudecka.pl
 9. Regulamin — określa warunki, jakim podlega korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz dokonywanie zakupów.

§ 2. Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Oferowane produkty są wytwarzane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności menniczej.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Umowy w sklepie zawierane są w języku polskim.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 3. Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  • z widoku koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
  • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Zakup bez zakładania konta” (nie dotyczy Klienta, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia),
  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Klient wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania lub podać inne dane,
  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować — Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • wybrać przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 4. Formy dostawy i metody płatności

 1. Podmiotem realizującym dostawę zakupionego produktu przez Kupującego jest Poczta Polska SA.
 2. Orientacyjny czas dostawy wynosi do 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia.
 3. Koszt dostawy ponosi Sprzedający.
 4. Odbiór osobisty: ul. Zamenhofa 3, 58-200 Dzierżoniów, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-14:00.
 5. W przypadku zamówienia wielkogabarytowego Kupujący zostanie poinformowany o kosztach mailem.
 6. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatności online,
  • płatność gotówką (tylko w przypadku odbioru osobistego).
 7. Dostępne formy płatności online – karty płatnicze: * Visa, * Visa Electron, * Mastercard* MasterCard Electronic, * Maestro.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media SA.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 5. Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Klient wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta albo do odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 7. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Klient) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu przelewu bankowego na rachunek Klienta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem  jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8. Gwarancja

 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mennicasudecka.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Klient, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 maja 2020 r.